Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti Procarosa s.r.o.,

IČO 08555222, DIČ CZ08555222, se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 44578, prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

 www.procarosa.cz.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Procarosa s.r.o., IČO 08555222, DIČ CZ08555222, se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 44578, e-mail: info@procarosa.cz , tel: +420 704 705 666, adresa provozovny Husova 2153, 508 01 Hořice.

tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

prodávajícím: Procarosa s.r.o., IČO 08555222, DIČ CZ08555222, se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 44578, e-mail: info@procarosa.cz , tel: +420 704 705 666, číslo účtu: 2401700373 / 2010, adresa provozovny Husova 2153, 508 01 Hořice. (dále jen prodávající) na straně jedné

a

kupujícím: kterým je fyzická nebo právnická osoba, jež projevila zájem o koupi zboží, nabízeného

prodávajícím. (dále jen kupující)

 

(dále jen kupní smlouva)

 

1.2 Kupní smlouva je uzavírána distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného prodávajícím na internetové adrese www.procarosa.cz (dále jen e-shop) nebo obchodním zástupcem společnosti Procarosa s.r.o.

1.3. Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

1.5. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami zvláštními ustanoveními občanského zákoníku upravujícími uzavírání smluv se spotřebitelem uvedenými v §1810 a následujících.

1.6. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

1.7. Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě prodávajícího a navržená výhradně stranou prodávajícího mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.8. Prodávající je oprávněn znění těchto obchodních podmínek měnit či doplňovat. Nové znění obchodních podmínek je účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

1.9. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, které naleznete zde https://www.procarosa.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/ .

 

2. NĚKTERÉ DEFINICE

2.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

2.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

2.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

2.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

2.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

2.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

2.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

2.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

2.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

3. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

3.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

3.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

3.3. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

3.4. Nákupem produktu z přírodní suroviny, kterým je dřevo, by měl kupující brát na vědomí nepatrný vizuální rozdíl (přirozená barva dřeva, struktura povrchu, množství či velikosti jednotlivých suků) mezi vzorovou deskou, fotografií uveřejněných v marketingových materiálech prodejce a produktem určeným k prodeji. Barevné rozdíly vyplývající z přirozených vlastností dřeva, rozdíly v rozložení přirozených prvků charakteristik dřeva mezi vzorovou deskou nebo produktovými fotografiemi prodejce a výrobkem zakoupeným kupujícím nelze považovat za vadu produktu.

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

4.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

4.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, případně název firmy, sídlo, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

4.4. Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.5. Určité zboží může být nabízeno i jiným způsobem (např. prostřednictvím obchodních zástupců, nabídkou zaslanou emailem aj.). Veškeré změny nabízeného druhu zboží jsou výhradním právem prodávajícího.

4.6. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

4.7. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. Potvrzením obchodních podmínek stranou kupujícího se rozumí, písemné potvrzení, nebo akceptace a úhrada zálohové faktury nebo faktury konečné.

4.8. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

4.9. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

4.10. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře, nebo prostřednictvím emailu společnosti Procarosa s.r.o.) podává prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

4.11. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

4.12. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

4.13. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou. V případě způsobu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího poskytuje prodávající slevu ve výši 1 % z kupní ceny. V případě registrace na našich stránkách poskytuje prodávající slevu ve výši 2 % z kupní ceny.

4.14. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři nejsou součástí uzavření kupní smlouvy. V případě souhlasu prodávajícího s nimi, bude kupní smlouva rozšířena prodávajícím o dodatek se zmíněnými podmínkami. V případě nesouhlasu prodávajícího nebude smlouva, nebo fakturace rozšířena o tyto podmínky.  Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, nebude kupní smlouva / nebo fakturace rozšířena o tyto podmínky. Kupní smlouva a obchodní podmínky prodávajícího je v tomto okamžiku potvrzena pouze odesláním zálohové fakturace / konečné fakturace a jejím přijetím, akceptací a uhrazením ze strany kupujícího.

4.15. Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele, před potvrzením objednávky, a tedy uzavřením kupní smlouvy, požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

4.16. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

 

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

5.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

5.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajích je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

5.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

5.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více než 24 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

5.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

6. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

6.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

6.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

6.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2401700373/2010, vedený u společnosti FIO (dále jen „účet prodávajícího“). Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do data uvedeného na zálohové či konečné faktuře.

b) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

c) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

d) Prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

e) Platební kartou prostřednictvím Shoptet Pay 

6.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

6.5. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu nebo bude fyzicky přiložena ke Zboží.

6.6. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

6.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.8. K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

6.9. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví kupujícímu současně s expedicí zboží a zašle jej v papírové podobě současně se zbožím, pokud to dovoluje charakter (velikost, způsob balení, způsob přepravy) zboží. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

6.10. Upřesnění AKCE – Dotovaná cena na příslušenství k pískovačkám Procarosa

 • Účel akce je dlouhodobé snížení provozních nákladů majitele pískovacího zařízení Procarosa a jeho konkurenční zvýhodnění oproti jiným provozovatelům pískovacích zařízení. 
 • Akce platí pouze pro zákazníky, kteří zakupují nové pískovací zařízení značky Procarosa. Akce není přenositelná (platná je vždy pouze pro prvního majitele stroje s číslem nákupní faktury.) 
 • Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení akční ceny na příslušenství v celém jejím rozsahu bez udání důvodů. Řešení odebrání akce je krajní možnost, kterou dodavatel využije zcela výjimečně. Hlavní důvody jsou zneužití nákupu příslušenství na další prodej, nebo nadměrné odběry, které neodpovídají standardní spotřebě menších i větších zákazníků podobného tipu.  

 

7. PŘEPRAVA A DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

7.1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 5 dní způsobem dle Vaší volby, v případě delší doby dodání budete o termínu dodání předem informováni. Můžete vybírat z následujících možností dodání zboží:

   7.1.1. Osobní odběr na Naší provozovně Husova 2153, 508 01 Hořice

   7.1.2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti PPL;

   7.1.3. Doručení prostřednictvím dopravních společností PPL CZ, DHL, GLS, Schenker

   7.1.4. Zboží je možné doručit v rámci České republiky a Slovenské republiky.

7.2. Způsob doručení určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

7.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko škody a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.4. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží je neporušen.

7.6. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 7.5. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

7.7. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

7.8. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl 7.5.. Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

7.9. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena jiná dostupnost, jako je „Na dotaz“, „Objednáno“, „Na externím skladě“, „Na objednávku“, „Skladem cca do 3 dnů“, „Skladem do týdne“, „Skladem na naší provozovně“ nebo „Skladem u dodavatele“ o orientační době dostupnosti Vás budeme vždy informovat. A to i v případě:

   7.9.1.mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

   7.9.2.prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

7.10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč za den uskladnění nebo je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

7.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího a přepravce.

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

8.2. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

8.3. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

8.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

9.2. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

9.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupní cenu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.4. Je-li kupující právnickou osobou, nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je oprávněn odstoupit pouze za podmínek stanovených zákonem, kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami.

9.5. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva ruší od počátku. Zboží musí být vráceno prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

9.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.7. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

9.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

9.9. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované, je-li to možné v původním obalu.

9.10. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.11. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

9.12. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

9.13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti, a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

   a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

   b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

   c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

   d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

   e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

   f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

   g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

10.3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.4. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu provozovny Husova 2153, 508 01 Hořice, případně osobně na adrese Husova 2153, 508 01 Hořice. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

10.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

10.6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil dle čl. 10.5. obchodních podmínek při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

10.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

10.8. Kupující je povinen zboží před převzetím řádně prohlédnout a upozornit prodávajícího na všechny vady, které lze poznat bez potřeby odzkoušení zboží při pouhé vizuální prohlídce. V případě, že kupující prodávajícího na tyto vady při převzetí zboží neupozorní, prodávající za takové vady neodpovídá.

10.9. Kupující je povinen po převzetí zboží provést řádnou kontrolu a jeho odzkoušení s řádnou péčí. Jakékoliv vady je třeba neprodleně oznámit prodávajícímu, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží. Za později uplatněné vady ze strany kupujícího prodávající neodpovídá.

10.10. Skryté vady zboží je třeba oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je kupující mohl při dodatečné péči zjistit. Nejpozději však do 5 dnů od zjištění vady.

10.11. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

10.12. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení, není-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno v konkrétním případě jinak. Prodávající může zejména poskytnout i lhůtu kratší pro určitý druh zboží, pokud to neodporuje občanskému zákoníku (tedy např. u použitého zboží).

10.13. V případě, že smlouva, záruční list, obal nebo reklama určují různé délky záruční doby, platí ta, která je z nich nejdelší.

10.14. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, ke kterému došlo jeho běžným užíváním, na škody způsobené chemickými vlivy, na škody způsobené nevhodnou obsluhou, na škody vzniklé zanedbáním pravidelné údržby, na škody způsobené vlivem vnějších okolností a vlivem povětrnostních podmínek, na škody způsobené úmyslným poškozením a na škody způsobené zásahem třetí osoby.

10.15. Záruka se dále nevztahuje na poškození zboží způsobené chybným používáním.

10.16. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží a v případě objemného zboží řádně vyplněný reklamační formulář.

10.17. Kupující při reklamaci doloží kopii faktury za zakoupené zboží.

10.18. Prodávající je povinen kupujícímu vydat reklamační protokol o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Samotnou reklamaci též mohou vyřizovat nebo o ní kupujícího vyrozumět naši smluvní autorizovaní partneři.

10.19. Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Rozhodnutím o reklamaci se rozumí způsob řešení reklamace. Do lhůty dle tohoto odstavce se nezapočítává doba přiměřená, potřebná k odbornému posouzení vady zboží.

10.20. Reklamace, včetně příp. odstranění vady, bylo-li požadováno, musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. V této lhůtě prodávající rovněž vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace.

10.21. V případě, že je reklamace neoprávněná, uvede prodávající důvod zamítnutí do reklamačního protokolu. Případné náklady spojené s neoprávněnou reklamací hradí kupující.

10.22. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady a zárukou za jakost může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

11. ZÁRUKA

11.1. Pro zákazníky a firmy nakupující na IČO představuje záruka na zboží délku 12 měsíců. Pro koncové spotřebitele (kteří nenakupují na IČO) je záruka v délce 24 měsíců.

11.2. Záruka se nevztahuje na části nebo díly strojů, které podléhají přirozenému opotřebení (jedná se o spotřební díly a části strojů).

11.3. Na individuální záruku se informujte u prodejce. 

11.4. Použité, bazarové stroje a stroje z předváděcích akcí jsou prodávány bez záruky.

11.5. V případě nákupu produktu za účelem dalšího prodeje mimo ČR se na zboží nevztahuje záruka.

11.6. Servisní výjezdy na adresu zákazníka zajišťujeme u strojů, které mají hmotnost nad 300 kg.

 

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Prodávající je ve vztahu ke kupujícímu vázán etickým kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v objednávce, resp. na adrese uvedené na webové stránce prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

12.3. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách coi.cz.

12.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě zakladatelské listiny společnosti Procarosa, s.r.o.. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, firma, adresa bydliště, sídla, rodné číslo, číslo občanského průkazu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a jakýchkoliv dalších údajů, které jsou prodávajícím zpracovány (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

13.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   13.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

   13.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

13.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13.10. Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

13.11. Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

 

14. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty, a se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího.

14.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

15.  GDPR – PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

15.1. Základní ustanovení

   15.1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Procarosa s.r.o. IČ 08555222 se sídlem Komenského 264/5 500 03 Hradec Králové (dále jen: „správce“).

   15.1.2. Kontaktní údaje správce jsou:

    adresa: Husova 2153, 50801 Hořice

    email: info@procarosa.cz

    telefon: +420 704 705 666

   15.1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

15.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

   15.2.1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

   15.2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

15.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

   15.3.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

   15.3.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

   15.3.3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

15.4. Účelem zpracování osobních údajů je

   15.4.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

   15.4.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

15.5. Doba uchovávání údajů

   15.5.1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

   15.5.2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

15.6. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

   15.6.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • Účetní

   15.6.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

15.7. Vaše práva

   15.7.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

  15.7.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

15.8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

   15.8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

   15.8.2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesel, antivirových programů, fyzického zabezpečení úložišť.

   15.8.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

15.9. Závěrečná ustanovení

   15.9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

   15.9.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

   15.9.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

16. E-MAILOVÉ DOTAZNÍKY

16.1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Zbozi.cz, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

17. RETARGETING, REMARKETING

17.1. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

17.2. Naše webové stránky využívají technologie remarketingu a google analytics provozované společností Google Inc. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Google Inc“

 

18. DORUČOVÁNÍ

18.1. Oznámení týkající se vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

18.2. Oznámení se doručují na příslušnou adresu prodávajícího nebo kupujícího a považují se za doručená a účinná okamžikem jejich doručení prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

18.3. Za doručené se také považuje oznámení, jehož převzetí adresát odmítl, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

18.4. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

19. ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

19.1. Prodávající je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. účastníkem kolektivních systémů nakládání s elektroodpadem (REMA Systém, a.s.).

19.2. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti REMA Systém.

19.3. Kompletní informace o zpětném odběru elektrozařízení a baterií jsou uvedeny v dokumentu zpetny-odber-vyslouzilych-elektrozarizeni-a-baterii-web.

 

20. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

20.1. Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

20.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

20.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, se kterými jsou v rozporu pouze v případě, že prodávající tyto podmínky potvrdí přípisem do kupní smlouvy nebo příslušné faktury.

20.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

20.5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

20.6. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

20.7. Kontaktní údaje prodávajícího: Procarosa s.r.o., se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec králové, provozovna: Procarosa s.r.o., Husova 2153, 508 01 Hořice, adresa elektronické pošty info@procarosa.cz, telefon: +420 704 705 666.

20.8. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.1.2023.

 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

 

reklamacni-protokol-Procarosa

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

 

Adresát:           Procarosa s.r.o., Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, IČ: 08555222

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Procarosa s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti Husova 2153, 508 01 Hořice nebo elektronicky na e-mail info@procarosa.cz.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis:

 

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX